ตลท.สั่งพักการซื้อขายหุ้น MORE ตั้งแต่วันนี้ ( 14 พ.ย.)

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขาย (SP) ชั่วคราว หุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยยังไม่มีกำหนด SP ไปถึงเมื่อใด รอประเมินจากความคืบหน้ารายวัน

14 พ.ย.65 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ได้พบว่าหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) มีการซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้าโดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด (SETและ mai) โดยเปิดตลาดที่ราคา 2.90 บาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากราคาปิดวันก่อนหน้า จากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุด (Floor) จากนั้น ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุด (Floor) อีกวันมาที่ราคา 1.34 บาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย รวมถึงให้บริษัทสมาชิกเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระราคาในหลักทรัพย์ MORE จำนวนมากที่คลาดเคลื่อนจนอาจทำให้เกิดความสับสน และอาจกระทบต่อสภาพการซื้อขาย และการตัดสินใจซื้อหรือขายของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในหลักทรัพย์ MORE

 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ MORE จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

 

อนึ่งในการแถลงการเช้านี้ 09.00 น. โดยมีนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ตลท.ระบุ ” ยังไม่มีกำหนด SP หุ้น MORE ไปถึงเมื่อใด รอประเมินจากความคืบหน้ารายวัน ”

 

หลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “SP”

 

เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้น เครื่องหมาย SP ดังนี้

 

เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที
บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียน ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม
บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้ พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิหรือ การขายคืน
มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์